Help us on Patreon, please!

ตึก: Wardens' Watch

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

Wardens' Watch


สิ่งปลูกสร้างนี้จะปลดล็อกแฟคชั่นใน Forgotten Trial

HPMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดต้นทุนการผลิต
Wardens' Watch500020002x2 5 น่อย500Gold

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
Forgotten Trial