การต่อสู้คบเพลิง

Haul Torch: ส่งฮีโร่ไปเอา Torches จากลีคของศัตรู
Guard Torch: ปกป้องเพื่อที่จะไม่ให้ลีคอื่น ทำการแย่ง Torches ของคุณ
ของรางวัล:รางวัลของคุณจะถูกกำหนดจากจำนวน Torches ที่ผู้เล่นได้รับ หลังจากที่กิจกรรมได้สิ้นสุดลง
ในการเข้าร่วม Torch Battles ฮีโร่ของคุณจะต้องอยู่ในเลเวล 20 เป็นอย่างน้อย
จำนวนคบเพลิงที่ลีคของคุณแย่งชิงมา คุณจะได้รับรางวัลมากขึ้นตามจำนวนคบเพลิงที่ลีคของคุณมีเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้คบเพลิง
ศูนย์กลางลีค ล้อมด้วยคบเพลิง 0-24% 25-49% 50-74% 75-89% 90-99% 100%
1 20 200ดาว
20Shards
240ดาว
20Shards
280ดาว
20Shards
360ดาว
20Shards
600ดาว
60Shards
1000ดาว
80Shards
2 40 400ดาว
40Shards
480ดาว
40Shards
560ดาว
40Shards
720ดาว
40Shards
1200ดาว
120Shards
2000ดาว
160Shards
3 60 600ดาว
60Shards
720ดาว
60Shards
840ดาว
60Shards
1080ดาว
60Shards
1800ดาว
180Shards
3000ดาว
240Shards
4 80 800ดาว
80Shards
960ดาว
80Shards
1120ดาว
80Shards
1440ดาว
80Shards
2400ดาว
240Shards
4000ดาว
320Shards
5 100 1000ดาว
100Shards
1200ดาว
100Shards
1400ดาว
100Shards
1800ดาว
100Shards
3000ดาว
300Shards
5000ดาว
400Shards
6 120 1200ดาว
120Shards
1440ดาว
120Shards
1680ดาว
120Shards
2160ดาว
120Shards
3600ดาว
360Shards
6000ดาว
480Shards
7 140 1400ดาว
140Shards
1680ดาว
140Shards
1960ดาว
140Shards
2520ดาว
140Shards
4200ดาว
420Shards
7000ดาว
560Shards
8 160 1600ดาว
160Shards
1920ดาว
160Shards
2240ดาว
160Shards
2880ดาว
160Shards
4800ดาว
480Shards
8000ดาว
640Shards
9 180 1800ดาว
180Shards
2160ดาว
180Shards
2520ดาว
180Shards
3240ดาว
180Shards
5400ดาว
540Shards
9000ดาว
720Shards
10 200 2000ดาว
200Shards
2400ดาว
200Shards
2800ดาว
200Shards
3600ดาว
200Shards
6000ดาว
600Shards
10000ดาว
800Shards
11 220 2200ดาว
220Shards
2640ดาว
220Shards
3080ดาว
220Shards
3960ดาว
220Shards
6600ดาว
660Shards
11000ดาว
880Shards
12 240 2400ดาว
240Shards
2880ดาว
240Shards
3360ดาว
240Shards
4320ดาว
240Shards
7200ดาว
720Shards
12000ดาว
960Shards