ตึก: กำแพง

กำแพง


แนวป้องกันด่านแรกของคุณ วางแนวป้องกันอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อขัดขวางการเข้าโจมตีของศัตรู

HPMightพื้นที่ว่างราคา การอัพเกรด
กำแพงระดับ 1
(Town Hall x 4)
5000%1x1100Gold
กำแพงระดับ 215000%1x1500Gold
กำแพงระดับ 330000%1x11000Gold
กำแพงระดับ 450000%1x13000Gold
กำแพงระดับ 580000%1x15000Gold
กำแพงระดับ 6120000%1x110000Gold
กำแพงระดับ 7200000%1x120000Gold
กำแพงระดับ 8300000%1x130000Gold
กำแพงระดับ 9400000%1x150000Gold
กำแพงระดับ 10500000%1x1100000Gold
กำแพงระดับ 11700000%1x1150000Gold
ระดับ 12900000%1x1200000Gold
ระดับ 131200000%1x1250000Gold
ระดับ 141600000%1x1350000Gold
กำแพงระดับ 152000000%1x1400000Gold
ทั้งหมด 1569600 Gold