Here Be Demon

จำนวนการจับ คงเหลือ: x 5 ( 30 มิน )
ใช้ 5 อัญมณี เพื่อท้าทาย ปีศาจ?
Here Be Demon
หมายเหตุ: ฆ่าปีศาจ
Stun เป้าหมาย กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน + 300 - 700 คริสตัลสีแดง
ลดความเสียหาย กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน + 300 - 700 คริสตัลสีแดง
สะท้อน ความเสียหาย กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน + 300 - 700 คริสตัลสีแดง
มฤตยูู ความเสียหาย กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน + 300 - 700 คริสตัลสีแดง
Stun เป้าหมาย
บอดี้การ์ด
กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน + 600 - 1400 คริสตัลสีแดง
ลดความเสียหาย
บอดี้การ์ด
กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน + 600 - 1400 คริสตัลสีแดง
สะท้อน ความเสียหาย
บอดี้การ์ด
กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน + 600 - 1400 คริสตัลสีแดง
มฤตยูู ความเสียหาย
บอดี้การ์ด
กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน + 600 - 1400 คริสตัลสีแดง