ไอเทม | Feint Crest Set Lv3 - Grants Feint Crest Set.

Feint Crest Set Lv3

Feint Crest Set Lv3 Feint Crest Set Lv3
Grants Feint Crest Set.
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest I - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest II - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest III - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest IV - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้
ระดับ 3
1100%