ไอเทม | Feint Crest Set Lv2 - Grants Feint Crest Set.

Feint Crest Set Lv2

Feint Crest Set Lv2 Feint Crest Set Lv2
Grants Feint Crest Set.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest I - เพิ่ม ATK 13% และ Dodge 2% ในการต่อสู้
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest II - เพิ่ม ATK 13% และ Dodge 2% ในการต่อสู้
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest III - เพิ่ม ATK 13% และ Dodge 2% ในการต่อสู้
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Feint Crest IV - เพิ่ม ATK 13% และ Dodge 2% ในการต่อสู้
ระดับ 2
1100%