ไอเทม | Corrode Crest Set Lv5 - ได้รับ Corrode Crest Set.

Corrode Crest Set Lv5

Corrode Crest Set Lv5 Corrode Crest Set Lv5
ได้รับ Corrode Crest Set.
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Corrode Crest I - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 16% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Corrode Crest II - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 16% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Corrode Crest III - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 16% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Corrode Crest IV - เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 16% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้
ระดับ 5
1100%