ไอเทม | Sharpen Crest Set Lv5 - ได้รับ Sharpen Crest Set

Sharpen Crest Set Lv5

Sharpen Crest Set Lv5 Sharpen Crest Set Lv5
ได้รับ Sharpen Crest Set
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest I - เพิ่มอัตรา CRIT 12% และ ACC 11% ในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest II - เพิ่มอัตรา CRIT 12% และ ACC 11% ในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest III - เพิ่มอัตรา CRIT 12% และ ACC 11% ในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest IV - เพิ่มอัตรา CRIT 12% และ ACC 11% ในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%