ไอเทม | Sharpen Crest Set Lv2 - ได้รับ Sharpen Crest Set

Sharpen Crest Set Lv2

Sharpen Crest Set Lv2 Sharpen Crest Set Lv2
ได้รับ Sharpen Crest Set
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest I - เพิ่มอัตรา CRIT 6% และ ACC 5% ในการต่อสู้
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest II - เพิ่มอัตรา CRIT 6% และ ACC 5% ในการต่อสู้
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest III - เพิ่มอัตรา CRIT 6% และ ACC 5% ในการต่อสู้
ระดับ 2
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sharpen Crest IV - เพิ่มอัตรา CRIT 6% และ ACC 5% ในการต่อสู้
ระดับ 2
1100%