ไอเทม | Empower Crest Set Lv5 - ได้รับ Empower Crest Set

Empower Crest Set Lv5

Empower Crest Set Lv5 Empower Crest Set Lv5
ได้รับ Empower Crest Set
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest I - ได้รับ 15 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest II - ได้รับ 15 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest III - ได้รับ 15 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest IV - ได้รับ 15 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 5
1100%