ไอเทม | Empower Crest Set Lv2 - ได้รับ Empower Crest Set

Empower Crest Set Lv2

Empower Crest Set Lv2 Empower Crest Set Lv2
ได้รับ Empower Crest Set
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest I - ได้รับ 7 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest II - ได้รับ 7 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest III - ได้รับ 7 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Empower Crest IV - ได้รับ 7 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้
ระดับ 2
1???