ไอเทม | Prime Bag I - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Prime Bag I

Prime Bag I Prime Bag I
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ชิ้นส่วน Sea Witch - นำไปแลกสกินของ Cirrina ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
ชิ้นส่วน Great Tengu - นำไปแลกสกินของ Storm Eater ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
Rowdy Rascals SoulstoneRowdy Rascals Soulstone5???
Rowdy Rascals SoulstoneRowdy Rascals Soulstone20???
ตราสัญลักษณ์ Vital Boon - เพิ่ม HP 16% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน1???
ตราสัญลักษณ์ Vital Boon - เพิ่ม HP 20% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน1???
Lv5 Vital Boon - ได้รับสกิล Lv5: Vital Boon1???
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+2400) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP1???
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+3300) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 10% ของ Max HP1???
Lv5 Sunder - ได้รับสกิล Lv5: Sunder1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 54000รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III