ไอเทม | กล่องเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กล่องเหรียญตรา

กล่องเหรียญตรา กล่องเหรียญตรา
ได้รับเหรียญตราบางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
10.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) II - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
10.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
10.23%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) IV - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
10.15%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
10.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) II - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
10.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
10.23%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) IV - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
10.15%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
10.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) II - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
10.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
10.23%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) IV - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
10.15%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.23%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) IV - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.15%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
10.17%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
10.11%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
10.17%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
10.11%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.17%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.11%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
20.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) II - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
20.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
20.23%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) IV - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
20.15%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
20.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) II - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
20.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
20.23%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) IV - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
20.15%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
20.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) II - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
20.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
20.23%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) IV - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
20.15%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.23%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) IV - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.15%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
20.17%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
20.11%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
20.17%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
20.11%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.17%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.11%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1 13.5%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 6365รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 15
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 15
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 15
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 15
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 15
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 15
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 15
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 15
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 15
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 15
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 18
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 18
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 18
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 18
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 1.6%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 8%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 1.43%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 2.38%
หีบสีบรอนซ์
1 - 6
1 8%
หีบสีบรอนซ์
4 - 9
1 9.5%
หีบสีบรอนซ์
7 - 12
1 11%
หีบสีบรอนซ์
10 - 15
1 12.5%
หีบสีบรอนซ์
13 - 18
1 14%
หีบสีบรอนซ์
16 - 21
1 15.5%
หีบสีบรอนซ์
19 - 24
1 17%
หีบสีบรอนซ์
22 - 27
1 18.5%
หีบสีบรอนซ์
25 - 30
1 20%