ไอเทม | กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กระเป๋าเหรียญตรา

กระเป๋าเหรียญตรา กระเป๋าเหรียญตรา
ได้รับเหรียญตราบางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
10.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) II - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
10.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
10.23%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) IV - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
10.15%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
10.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) II - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
10.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
10.23%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) IV - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
10.15%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
10.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) II - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
10.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
10.23%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) IV - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
10.15%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
10.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
10.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
10.23%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) IV - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
10.15%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.17%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.11%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
10.17%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
10.11%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.17%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.11%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
20.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) II - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
20.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
20.23%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) IV - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
20.15%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
20.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) II - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
20.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
20.23%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) IV - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
20.15%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
20.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) II - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
20.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
20.23%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) IV - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
20.15%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
20.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
20.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
20.23%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) IV - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
20.15%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.17%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.11%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
20.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
20.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
20.17%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
20.11%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.17%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.11%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2 13.5%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 1275รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 30 EXP: - 1
1 - 4 100%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
1 - 2 2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 1 - 6 EXP: - 6
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 6
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 6
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 6
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 6
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 6
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 9
1 1.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 9
1 1.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
1 1.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
1 1.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 9
1 1.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
1 1.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
1 1.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 9
1 1.5%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 4.76%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 23.81%
หีบสีบรอนซ์
1 - 6
1 25%
หีบสีบรอนซ์
4 - 9
1 25%
หีบสีบรอนซ์
7 - 12
1 - 2 25%
หีบสีบรอนซ์
10 - 15
1 - 2 25%
หีบสีบรอนซ์
13 - 18
1 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
16 - 21
1 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
19 - 24
2 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
22 - 27
2 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
25 - 30
3 25%