Help us on Patreon, please!

ไอเทม | กล่องคริสตัลสีฟ้า S - รับ %d คริสตัลสีฟ้า

กล่องคริสตัลสีฟ้า S

กล่องคริสตัลสีฟ้า S กล่องคริสตัลสีฟ้า S
รับ 20000 คริสตัลสีฟ้า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 ของรางวัล: Merits

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 5040ของรางวัล: Merits
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.57%
-2 250000Gold
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 2.86%
-2 250000Gold
Wretched Gorge 3 Wretched Gorge 3 2 35.68%
Wretched Gorge 4 Wretched Gorge 4 4 31.15%
Infernal Summit I Infernal Summit I 5 39.68%
Infernal Summit II Infernal Summit II 6 30.96%
Infernal Summit III Infernal Summit III 7 35.68%
Infernal Summit IV Infernal Summit IV 9 31.15%