Help us on Patreon, please!

ไอเทม | กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ %d คริสตัลสีฟ้า

กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S

กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S
รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1 ของรางวัล: Merits

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
4 250ของรางวัล: Merits
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 9.52%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 1.9%
หีบสีบรอนซ์
1 - 6
1 30%
หีบสีบรอนซ์
4 - 9
1 30%
หีบสีบรอนซ์
7 - 12
1 30%
หีบสีบรอนซ์
10 - 15
1 30%
หีบสีบรอนซ์
13 - 18
1 - 2 30%
หีบสีบรอนซ์
16 - 21
1 - 2 30%
หีบสีบรอนซ์
19 - 24
1 - 2 30%
หีบสีบรอนซ์
22 - 27
1 - 3 30%
หีบสีบรอนซ์
25 - 30
1 - 3 30%
หีบสีเงิน
1 - 6
1 - 2 30%
หีบสีเงิน
4 - 9
1 - 2 30%
หีบสีเงิน
7 - 12
1 - 2 30%
หีบสีเงิน
10 - 15
1 - 2 30%
หีบสีเงิน
13 - 18
1 - 3 30%
หีบสีเงิน
16 - 21
1 - 3 30%
หีบสีเงิน
19 - 24
1 - 3 30%
หีบสีเงิน
22 - 27
1 - 4 30%
หีบสีเงิน
25 - 30
1 - 4 30%