ไอเทม | แพค หินดาบเขียว I - ได้รับ %d หินดาบเขียว

แพค หินดาบเขียว I

แพค หินดาบเขียว I แพค หินดาบเขียว I
ได้รับ 10 หินดาบเขียว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 352 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Gala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างGala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 55รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III