Help us on Patreon, please!

ไอเทม | แพค ทอง II - คุณได้รับ %d ทอง!

แพค ทอง II

แพค ทอง II แพค ทอง II
คุณได้รับ 50000 ทอง!
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 33 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
2 125ของรางวัล: Merits
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 - 2 5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 - 3 5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 - 4 5%
หีบสีบรอนซ์
1 - 6
1 20%
หีบสีบรอนซ์
4 - 9
1 20%
หีบสีบรอนซ์
7 - 12
1 20%
หีบสีบรอนซ์
10 - 15
1 - 2 20%
หีบสีบรอนซ์
13 - 18
1 - 2 20%
หีบสีบรอนซ์
16 - 21
1 - 2 20%
หีบสีบรอนซ์
19 - 24
1 - 3 20%
หีบสีบรอนซ์
22 - 27
1 - 3 20%
หีบสีบรอนซ์
25 - 30
1 - 3 20%
หีบสีเงิน
1 - 6
1 - 2 15%
หีบสีเงิน
4 - 9
1 - 2 15%
หีบสีเงิน
7 - 12
1 - 2 15%
หีบสีเงิน
10 - 15
1 - 3 15%
หีบสีเงิน
13 - 18
1 - 3 15%
หีบสีเงิน
16 - 21
1 - 3 15%
หีบสีเงิน
19 - 24
1 - 4 15%
หีบสีเงิน
22 - 27
1 - 4 15%
หีบสีเงิน
25 - 30
1 - 4 15%