ไอเทม | บััตรผ่าน Expedition - รีเซ็ทศัตรูทั้งหมดใน Heroes Expedition

บััตรผ่าน Expedition

บััตรผ่าน Expedition บััตรผ่าน Expedition
รีเซ็ทศัตรูทั้งหมดใน Heroes Expedition
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 150 Shards