Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที

Work Hammer I

Work Hammer I Work Hammer I
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
4 40ของรางวัล: Merits
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 2
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 3
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 12 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 36 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน A
15 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน B
20 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 2
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 3
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 12 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 36 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน A
15 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน B
20 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 2
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 3
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 12 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 36 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน A
15 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน B
20 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 2
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 3
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 12 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 36 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน A
15 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน B
20 100%